இந்தக் காரியம் கர்த்தரால் வந்தது

jd; J}uj;Jr; nrhe;jkhd me;j mz;zDila jpUkz miog;gpjio NkYk; fPOkhf gyKiw gpiud; thrpj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. mjpy; VNjh xd;iw mtd; Ghpe;J nfhs;stpy;iy vd;gij mtDila Kfk; fhl;bf;nfhz;bUe;jJ. ,ij ftdpj;j gpiudpd; mg;gh> vd;dlh tprak; vd;W mtdplk; Nfl;lhh;. me;j miog;gpjopd; Kjy; thpapy; vOjpAs;s “,e;jf; fhhpak; fh;j;juhy; te;jJ” vd;w thrfj;ij mthplk; gpiud; Rl;bf;fhl;b mjpd; mh;j;j;jijf; Nfl;lhd;. mth;fSila jpUkzkhdJ fh;j;jUila tpUg;gg;gbAk;> mtUila rpj;jj;jpd; gbAk; mtuhNy elj;jg;gLfpwJ> MfNt mt;thW vOjg;gl;Ls;sjhf gpiudpd; mg;gh tpsf;fk; nfhLj;jhh;. me;j mz;zd; mth; jpUkzk; nra;ag;NghFk; ngz;zplk; gy tUlq;fshf gofptUtJ vdf;Fj; njhpANk mg;gh> ehd; gs;spf;$lj;jpw;F NghFk; topapNy mth;fs; ,UtUk; epd;W NgRtijAk; ehd; gyKiw ghh;j;jpUf;fpNwNd> mg;gbahdhy; mth;fs; tpUg;gg;gbjhNd ,e;jj; jpUkzk; eilngWfpwJ> gpd;id Vd; “,e;jf; fhhpak; fh;j;juhy; te;jJ” vd;W mg;ghtp flTspd; Nky; ngha;gopiag; Nghl;bUf;fpwhh;fs;?  ngha;ah; midtUk; ,uz;lhk; kuzkhfpa mf;fpdpAk; fe;jfKk; vhpfpw flypNy gq;filthh;fs; vd;W ntspg;gLj;jpd விசேஷம்; 21:8-y; vOjg;gl;Ls;sjhf vd;Dila QhapW gs;sp Mrphpah; nrhy;ypj;je;jhNu …. vd;W Nfs;tpfis ruhkhhpahf mLf;fpf;nfhz;bUe;j gpiuid Kiwj;Jg; ghh;j;Jtpl;L mq;fpUe;J eOtpr; nrd;W tpl;lhh; mtDila mg;gh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.