ஓய்வுநாள் கர்த்தருடையது

kzp vl;lhFJ> rPf;fpuk; nubahFlh> cd;id Myaj;jpy; tpl;lgpd;G jhd; ehd; Ngha; filia jpwe;J tpahghuj;ij ftdpf;f Ntz;Lk;> ,d;W Qhapw;Wf;fpoik> n[fN[hjpahf tpahghuk; elf;Fk; ehs;> miukzp Neuk; jhkjpj;jhNy gy Mapuq;fs; iftpl;Lg;Ngha; tpLk; vd;W nrhy;ypf;nfhz;Nl gpiuid mtd; mg;gh tpiutpy; Fspj;J nubahtjw;fhf tpul;bf; nfhz;bUe;jhh;. me;j Vhpahtpy; mtUila #g;gh; khh;f;nfl; xU nghpa fil vd;gjhy; ey;y tpahghuk; elf;Fk;> Qhapw;Wf;fpoik vd;why; ,uz;L %d;W klq;F tpahghuk; elf;Fk;. MfNt Qhapw;Wf;fpoik vd;why; rPf;fpukhfNt filia jpwg;gjw;fhf mtrug;gLthh;. gpiud; kdJf;Fs; Nahrpj;Jf;nfhz;bUe;jhd;> kw;w MW ehl;fSk; ey;y tUkhdk; tuj;jhNd nra;fpwJ> gpd;id Vd; mg;gh Qhapw;Wf;fpoikAk; gzk; gzk; vd;W nrhy;yp Muhjidf;Ff;$l tuhky; filapNyNa cl;fhh;e;jpUf;fpwhh; vd;W. rig $btUjiyr; rpyh; tpl;LtpLfpwJNghy ehKk; tpl;Ltplhky;> xUtUf;nfhUth; Gj;jpnrhy;yf;flNthk;@ ehshdJ rkPgpj;JtUfpwij vt;tstha;g; ghh;f;fpwPh;fNsh mt;tstha;g; Gj;jpnrhy;yNtz;Lk; (vgp. 10:25) vd;w trdk; gpiuDf;F Qhgfk; tuNt> mtd; mg;ghitg;ghh;j;J> mg;gh md;W Xa;Tehspy; kd;dhit Nrh;f;fg;Gwg;gl;l kf;fs; kPJ fh;j;jh; Nfhgq;nfhz;L> “fh;j;jh; cq;fSf;F Xa;Tehis mUspdgbahy;> mth; cq;fSf;F Mwhk; ehspy; ,uz;LehSf;F Ntz;ba Mfhuj;ijf; nfhLf;fpwhh;@ Vohk;ehspy; cq;fspy; xUtDk; jd; jd; ];jhdj;jpypUe;J Gwg;glhky;> mtdtd; jd; jd; ];jhdj;jpNy ,Uf;fNtz;Lk; vd;whh;” (ahj;. 16:29).

          fhuzk; Xa;Tehs; fh;j;jUilaJ> mij ehk; mtUf;fhf nryT nra;aNtz;Lk; vd;W mth; tpUk;Gfpwhh;. fh;j;jh; Vw;nfdNt cq;fis MrPh;tjpj;J kw;w MW ehl;fspYk; ey;y tUkhdj;ijj; je;jgpd;Gk; ePq;fs; Vd; Qhapw;Wf;fpoikAk; tpahghuk;> gzk; vd;W XLfpwPh;fs;? thuj;jpw;F xU ehshtJ Myaj;jpw;F te;J fh;j;jhplkpUe;J Mtpf;Fhpa MrPh;thjq;fisAk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fNsd;. ey;y Ntis ehk; fpUigapd; ehl;fspy; tho;fpNwhk;> NkhNrapd; fhyj;jpy; tho;e;jpUe;jhy; “MWehSk; Ntiynra;ayhk; Vohk; ehNsh Ntiy xope;jpUf;Fk; Xa;Tehs; mJ fh;j;jUf;Fg; ghpRj;jkhdJ Xa;Tehspy; Ntiynra;fpwtd; vtDk; nfhiynra;ag;glNtz;Lk;” (ahj;. 31:15) vd;w trdNk ek;iknay;yhk; nfhd;W Nghl;bUf;Fk;. Xa;Tehisg; ghpRj;jkha; Mrhpg;ghahf (cgh. 5:12) vd;Dk; trdj;ij fpwp];jth;fshfpa ehk; epr;rakhf filgpbf;fNtz;Lk; vd;W njhlh;e;J Ngrpf;nfhz;bUe;j gpiudpd; Ngr;ir nfhQ;rk; $l Nfl;f kdjpy;yhky; mtid flflntd;W ,Oj;J tz;bapy; Vw;wp Myaj;jpy; ,wf;fp tpl;Ltpl;L filia jpwg;gjw;fhf tpiue;J nrd;whh; mtd; mg;gh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.