பிள்ளையை தண்டியாமல் விடாதே

fhiyapNyNa gpiudpd; mg;ghitj; Njb mth; ez;gh; xUth; te;jpUe;jhh; md;W. mth; gpiudpd; mg;ghtplk; gpiudpd; mz;zidg; gw;wp VNjh NgRtijf; ftdpj;j gpiud; mth;fs; ciuahliy Nfl;fj; njhlq;fpdhd;. me;j ez;gh; mtd; mg;ghtplk; gpiudpd; mz;zd; gy ,lq;fspYk; Rw;wpj; jphptjhfTk; nfl;l ez;gh;fspd; $l;lj;jpy; mtid gy Kiw ghh;j;jjhfTk;> rpy Neuq;fspy; Nghij ghf;F jpd;gjhfTk; gy Fw;wr;rhl;Lfis nrhd;dhh;. gpiudpd; mg;gh mtw;iw xU nghUl;lhfNt vLj;Jf;nfhs;stpy;iy. mJ kl;Lky;y> ehd; fh;j;jUf;fhf gy fhhpaq;fis nra;fpw xU Njt kdpjd;> MfNt vd;Dila gps;isfis fh;j;jh; tsh;j;Jthh;> mth; ghh;j;Jf;nfhs;thh; vd;W ngUkpjj;NjhL nrhy;yptpl;L me;jg; Ngr;ir mj;NjhL epWj;jptpl;lhh;. MfNt mth; ez;gUk; mq;fpUe;J vOe;J nrd;W tpl;lhh;. gpiuDf;F mtDila mg;ghtpd; gjpy; Kl;lhs;jdkhf ,Ug;gjhfj; Njhd;wpaJ. mtDila Myaj;jpy; rkPgj;jpy; ele;j FLk;g MrPh;thj Kfhkpy; xU Nghjfh; Ngrpa fhhpaq;fs; mtd; epidtpw;F te;jJ.

gpiud; mtd; mg;ghtplk; nrd;W> “mg;gh> ePq;fs; fh;j;jUf;nfd;W rpy fhhpaq;fs; nra;tnjd;dNth cz;ikjhd;> MdhYk; jfg;gd; vd;w me;j];ij Njtd; cq;fSf;Fj; je;jpUf;fpwhh;. mz;zd; jtwhd topapy; elg;gJ njhpe;j ePq;fs; mtid jz;bf;f Vd; jaq;FfpwPh;fs;? vy;yhk; fh;j;jh; ghh;j;Jf;nfhs;thh; vd;W nrhy;yp cq;fisNa ePq;fs; Vkhw;Wtijg; ghh;g;gjw;F ghpjhgkhf ,Uf;fpwJ. kjpNflDila KJFf;F Vw;wJ gpuk;G (ePjp. 10:13)> gps;isapd; neQ;rpy; kjpaPdk; xl;bapUf;Fk; mijj; jz;lidapd; gpuk;G mtidtpl;L mfw;Wk; (ePjp. 22:15)> gps;isia jz;bahky; tplhNj mtidg; gpuk;gpdhy; mbj;jhy; mtd; rhfhd; (ePjp. 23:13)> eP gpuk;gpdhy; mtid mbf;fpwjpdhy; ghjhsj;Jf;F mtd; Mj;Jkhitj; jg;Gtpg;ghNa (ePjp. 23:14) vd;w trdq;fisnay;yhk; ePq;fs; gbj;jjpy;iyah? epahaj;jPh;g;G ehspy; fh;j;jh; cq;fisg; ghh;j;J> jfg;gd; vd;w ];jhdj;jpy; ehd; cd;id itj;NjNd> cd; kfid ey;topapy; nfhz;L tu eP vd;d Kaw;rp vLj;jha; vd;W Nfl;fkhl;lhuh?” vd;W Nfs;tpia mLf;fpf;nfhz;Nl Nghdhd;. mtDf;Fg; gjpy; nrhy;y tpUk;ghj mtd; mg;gh Nfhgj;NjhL mq;fpUe;J nrd;W tpl;lhh;. ,Narg;gh vq;fg;ght xU nghWg;Gs;s mg;ghthf khw;Wq;fg;gh vd gpiud; kdJf;Fs; n[gpj;J tpl;L mtDila Ntiyiag; ghh;g;gjw;Fr; nrd;W tpl;lhd;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.