கர்த்தரை தேடினால் கிடைக்கும் ஞானம்

kzp ehd;F MFjlh> cd;id ehd; vj;jid Kiw vOg;gwJ vd;W mjpfhiyapy; cwq;fpf;nfhz;bUe;j gpiudpd; mz;zid cUl;b vOg;gpf;nfhz;bUe;jhh;fs; mtDila mk;kh. kzp ehd;F gjpide;jhdJ> ,d;Dk; mah;e;j epj;jpiuapy; ,Ue;jhd; gpiudpd; mz;zd;. mtd; mk;kh te;J gjkhf ,uz;L cijtpl;L “ehd;fiu kzpf;F bA+rDf;F NghfNtz;Lk;> ,d;Dk; vd;dlh cdf;F cwf;fk;” vd;W nrhy;yp kWgbAk; mtid fl;lhag;gLj;jp vOg;gptp;l;lhh;fs;. “gbf;fpwJ gj;jhk; tFg;G> mjpfhiyapy; vOk;gp bA+rDf;Fg;Ngha; vl;L kzptiu ,Ue;J gbj;jhy; jhd; VjhtJ kz;ilapy; VWk;> mg;gjhz;lh ey;y khh;f;F thq;f KbAk;> ey;y khh;f;F thq;fpdhjhd; nghpa fnyf;lh; Mfp ehl;ilNa MsKbAk;” vd;W jpl;bf;nfhz;Nl mtid bA+rDf;F tpul;btpLtjpNyNa Fwpahf ,Ue;jhh;fs; mtd; mk;kh.

,e;j mbjbia vy;yhk; miu cwf;fj;jpy; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jhd;  gpiud;. “mk;kh> vd;dhNy uh[hf;fs; murhSfpwhh;fs;> gpuGf;fs; ePjpnrYj;Jfpwhh;fs;. vd;dhNy mjpfhhpfSk;> gpuGf;fSk;> G+kpapYs;s rfy epahahjpgjpfSk; MSifnra;JtUfpwhh;fs;. mjpfhiyapy; vd;idj; NjLfpwth;fs; vd;idf; fz;lilthh;fs; vd;W ePjpnkhopfs; 8-k; mjpfhuj;jpy; fh;j;jiuj;Njbdhy; fpilf;Fk; Qhdj;ijg;gw;wp vOjpAs;sNj> ePq;fs; mz;zid Ntjk; thrpj;J n[gk; $l nra;atplhky; ntWk; gbg;G gbg;G vd;Nw ,g;gb mjpfhiyapNyNa Juj;JfpwPh;fNs> mtd; flTis kwe;J fpilf;Fk; ntWk; gbg;ig itj;J mtDf;F vd;d gpuNah[dk;?” vd;W %r;Rtplhky; Nfs;tp Nfl;Lf;;nfhz;bUe;j gpiuid gpbj;J xU js;S js;sptpl;L rikg;gjw;fhf rikayiwf;Fs; Ntfkhf nrd;whh;fs; mtDila mk;kh. vd; mk;khitg;Nghd;w Ml;fis nrhy;ypg;Ghpa itt;gJ kpfTk; fbdk; vd;W kdJf;Fs; nehe;J nfhz;L n[gpg;gjw;fhf vOe;J miwf;Fs; nrd;whd; gpiud;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.