இயேசுகிறிஸ்துவை நம்மில் பிரதிபலிக்க வேண்டும்

gpiudpd; mz;zd; gd;dpuz;lhk; tFg;G Kbj;J fy;Y}hpf;F fhyb vLj;J itf;Fk; Kjy; ehs; md;W. fhiyapy; vOk;gpajpypUe;Nj fz;zhb Kd; epd;W mg;gh mtDf;F thq;fpf;nfhLj;jpUe;j jq;fr;nrapid fOj;jpy; Nghl;L moF ghh;j;Jf;nfhz;bUe;jhd;. fOj;NjhL xl;ba me;jr;nrapdpd; kj;jpapy; xU mofhd rpYitAk; gsgsj;J njhq;fpf;nfhz;bUe;jJ. Vz;zh ,t;tsT rpd;djh fOj;ij xl;b ,e;jr; nrapid nra;J Nghl;bUf;fpwha; vd;W gpiud; mz;zidg; ghh;j;Jf; Nfl;lhd;. fOj;NjhL xl;ba nrapid Nghl;lhy;jhd; rpYit ntspapy; njhpAk;> mg;nghOJ jhd; ehd; fpwp];jtd;D ehY NgUf;Fj; njhpAk; vd;W gpiudpd; mz;zdpd; gjpy; nfk;gPukhf te;jJ. mg;nghOJ gpiuDf;F mtDila QhapW gs;sp Mrphpah; nrhy;ypf;nfhLj;j “xUtd; vd; gpd;Nd tu tpUk;gpdhy; mtd; jd;idj;jhd; ntWj;J> jd; rpYitia mEjpdKk; vLj;Jf; nfhz;L> vd;idg; gpd;gw;wf;fltd;” (Y}f;. 9:23) vd;w trdk; Qhgfj;jpw;F te;jJ. clNd gpiud; mz;zidg; ghh;j;;J> mz;zh rpYit vd;gJ ehk; fpwp];JTf;fhf mEjpdKk; Vw;Wf;nfhs;fpw ghLfisAk; கஷ்டங்களையும் Fwpf;fpwJ. mth; fhl;ba topapy; ehk; elf;Fk; NghJ gy ,d;dy;fs; ekf;F Nehplyhk;> MdhYk; ehk; mtw;iw ,d;Kfj;NjhL Vw;Wf;nfhz;L ,NaRfpwp];Jit ek;kpy; gpujpgypf;f Ntz;Lk;. mg;nghOJ ek;ikf;fhz;fpwth;fs; ,NaRfpwp];Jtpd; rhaiy ek;kpNy fz;L mth;fSk; ,NaRit Vw;Wf;nfhs;thh;fs;> fpwp];jtd; vd;w ngaUk; ek;Kila nraypNy ntspg;gLk;. ntWkNd jq;fj;jpy; rpYitia nra;J nrapdpy; njhq;ftpl;Lf;nfhz;L> ehd; fpwp];jtd; my;yJ fpwp];jts; vd;W nrhy;tjpy; xU gpuNah[dKkpy;iy vd;W %r;Rtplhky; nrhy;yp Kbj;jhd;. tof;fk; Nghy mtDila mz;zd; gpiuid ghh;j;J ,jw;F Nky; xd;Wk; NgrhNj vd;gJ Nghy Nfhgj;NjhNl ghh;j;Jtpl;L fy;Y}hpf;F fpsk;gpr;nrd;W tpl;lhd;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.