நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள்

mJ khjj;jpd; Kjy; thukhf ,Ue;jjhy; gpiudpd; mg;gh mth; thq;fpd rk;gsj;ijj; jz;zPuhf nrytopj;Jf;nfhz;bUe;jhh;. mtUila nrytpy; ngUk;ghyhdit Njtaw;w tPz;nryTfNs. Kjy; thuk; vg;nghOJNk> mjpf Mlk;gukhd thukhf ,Ue;jJ gpiudpd; tPl;by;. MfNt Xt;nthU khjKk; filrp ,uz;L thuq;fSk; gzf;FiwTk; gw;whf;FiwfSk; mjpfkhfNt fhzg;gLk;. rpy khjq;fshf ,ij ftdpj;j gpiud; mtd; mg;ghtplk; Ngha;> “Vd; mg;gh Kjy; thuj;jpy; fz;lgb nryT nra;Jtpl;L filrp thuq;fspy; fஷ்lg;gLfpwPh;fs;” vd;whd;. mtd; mg;gh mtidg;ghh;j;J> “ehisf;fhf ftiyg;glhjpUq;fs; ehisaj;jpdk; jd;DilaitfSf;fhff; ftiyg;gLk;> vd;W kj;NjA 6:34-y; vOjg;gl;Ls;sNj> gpd;id Vd;lh ehd; ehisajpdj;ijf; Fwpj;J ftiyg;gl;Lf;nfhz;L ,d;iwa jpdj;jpd; kfpo;r;rpia Fiwf;fNtz;Lk;” vd;whh;. gpiud; rw;W Nahrpj;Jtpl;L nrhd;dhd;> “mg;gh> jd; vjph;fhyj;ij flTs; elj;Jthh; vd;W tpRthrkpy;yhky; Njitapy;yhky; ftiyg;gl;Lf; nfhz;bUg;gth;fSf;fhf nrhy;yg;gl;l trdk; mJ. ,Ug;gijnay;yhk; Kl;lhs; jdkhf nrytopj;J ehrkhf;f Ntz;Lk; vd;gjy;y mjd; nghUs;.

Foe;ij gpwe;jTlNdNa ,tid vg;gb ehd; cah;gbg;G gbf;f itg;Ngd; vd;W Gyk;Ggth;fSf;fhf nrhy;yg;gl;l trdk; ,J. mij ePq;fs; jtwhf Ghpe;Js;sPh;fs;. tPL fl;Lgth;fs; me;j Ntiyia njhlq;Ftjw;F Kd;Ng> mijf; fl;bj; jPh;f;fpwjw;Fj; jdf;F eph;thfKz;Nlh ,y;iyNah vd;W Kd;G mtd; cl;fhh;e;J nry;YQ;nryitf; fzf;Fg; ghuhkypUg;ghNdh?(Y}f; 14:30) vd;Wk; trdk; nrhy;YfpwNj? FLk;gk; vd;w tPl;il fh;j;jh; cq;fs; ifapy; je;jpUf;fpwhNu> cq;fs; khj tUkhdj;ij xU khjksTk; itj;J vg;gbr; nryT nra;aNtz;Lk; vd;W ePq;fs; nfhQ;rk; $l fzf;Fg;ghh;f;fhky; ,~;lj;jpw;Fr; nryT nra;Jtpl;L> fh;j;jh; ehisajpdj;ijg; gw;wp ftiyg;glr;nrhy;ytpy;iy vd;W cq;fs; ifahyhfhjdj;ij fh;j;jh; Nky; gopahf NghLfpwPh;fNs” vd;W nrhy;ypf; nfhz;Nl nrd;w gpiuid xU mbnfhLj;J Ngrhky; NghapUe;J ghlq;fis gbf;Fk;gbf;Fj; Juj;jptpl;lhh; mtd; mg;gh. FLk;gj;ijAk; FLk;gr;nryTfisAk; elj;Jtnjg;gb vd;w ghlj;ij ,d;Dk; gbj;J Kbf;fhj mg;ghit epidj;J tUj;jg;gl;Lf;nfhz;Nl ftiyNahL nrd;whd; gpiud;.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.