மழை வேண்டு(டா)ம்

தேசமெங்கும் மழையில்லாமல் மிகவும் வறட்சியாக காணப்பட்டதால், அன்று ஒரு விசேஷ உபவாசஜெபம் பிரைனின் ஆலயத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது.

திராட்சை ரசம்

கிறிஸ்மஸ் தினத்திற்கு 2 நாட்கள் முன்பிருந்து தொடங்கியது, புத்தாண்டு வரை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒயின் மற்றும் மேல்நாட்டு மதுபானங்களை குடித்து சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டிருந்தார் பிரைனின் அப்பா.

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.