Daily verse
May 8, 2018
Daily verse
May 12, 2018

Daily verse

நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். எபேசியர் 5:16

Make the most of every opportunity in these evil days. Ephesians 5:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.