Daily verse
June 2, 2018
Daily verse
June 6, 2018

Daily verse

கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். உபாகமம் 28:14

The Lord will make you the head and not the tail. Deuteronomy 28:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!