Daily verse
June 2, 2018
Daily Verse
June 6, 2018

Daily verse

நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர். சங்கீதம் 9:9

The Lord is a refuge for the oppressed. Psalm 9:9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!