இந்தக் காரியம் கர்த்தரால் வந்தது
July 29, 2018
Daily verse
August 4, 2018

Daily Verse

உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம். சங்கீதம் 65:4

We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Psalm 65:4

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.