Daily verse
August 4, 2018
Daily verse
August 6, 2018

Daily verse

நான் உன்னைத் தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன்; எரேமியா 1:5

Before I formed you in the womb I knew you. Jeremiah 1:5

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!