Daily verse
August 9, 2018
Daily verse
August 11, 2018

Daily verse

தேவரீர் அவனவன் செய்கைக்குத் தக்கதாகப் பலனளிக்கிறீர். சங்கீதம் 62:12

For you repay each according to his works. psalm 62:12

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!