ஓய்வுநாள் கர்த்தருடையது
August 14, 2018
Daily verse
August 16, 2018

Daily verse

தேசமே, பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார். யோவேல் 2:21

Fear not, O Land, Be glad and rejoice; for the Lord will do great things. Joel 2:21

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.