பிள்ளையை தண்டியாமல் விடாதே
August 28, 2018
Daily verse
August 28, 2018

Daily verse

நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள். மத்தேயு 5:14

You are the light of the world. Matthew 5:14

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.