இயேசுகிறிஸ்துவை நம்மில் பிரதிபலிக்க வேண்டும்
September 19, 2018
Daily verse
September 25, 2018

Daily verse

ஆண்டவர் எனக்குக் கல்விமானின் நாவைத் தந்தருளினார். ஏசாயா 50:4

God hath given me the tongue of the learned. Isaiah 50:4

Download

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!