July 16, 2018

Daily verse

இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். மத்தேயு 1:23 Immanuel, which means God is with us. Matthew 1:23
July 14, 2018

Daily verse

நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவது. மத்தேயு 15:28 Your faith is great, your request is granted. Matthew 15:28
July 14, 2018

Daily verse

நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். 1 யோவான் 5:4 Our faith is the victory that overcomes the world. 1 John 5:4
July 12, 2018

Daily verse

நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. ஏசாயா 44:21 You will not be forgotten by me. Isaiah 44:21
error: Content is protected !!

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình