July 14, 2018

Daily verse

நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். 1 யோவான் 5:4 Our faith is the victory that overcomes the world. 1 John 5:4
July 12, 2018

Daily verse

நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. ஏசாயா 44:21 You will not be forgotten by me. Isaiah 44:21
July 12, 2018

Daily verse

இனி உன்னைச் சிறுமைப்படுத்தாதிருப்பேன். நாகூம் 1:12 I will afflict no more. Nahum 1:12  
July 9, 2018

Daily verse

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். யோவான் 16:20 Your grief will turn to joy. John 16:20
error: Content is protected !!

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình