July 6, 2018

Daily verse

உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். சங்கீதம் 32:8 I will advise you. Psalm 32:8
July 2, 2018

Cover photo

தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். 1 யோவான் 4:8 God is Love. 1 John 4:8
July 2, 2018

Cover photo

என்னைக் கன்மலையின்மேல் உயர்த்துவார். சங்கீதம் 27:5 He shall set me upon a rock. Psalm 27:5
April 1, 2018

Daily verse

He has risen, just as He said. Matthew 28:6
error: Content is protected !!

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình