வாராந்திர தியானம் – 1

“ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களைச் செய்கிறவரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது” சங்கீதம் 136:4

error: Content is protected !! Use Download button in the bottom.