கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். நீதிமொழிகள் 20:25

Whoever trusts in the Lord is kept safe. Proverbs 29:25

Download