ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன். ஏசாயா 66:13

As a mother comforts her child so will I comfort you. Isaiah 66:13

Download