எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது. ஏசாயா 60:1

Araise, shine, for your light has come. Isaiah 60:1

Download