உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள். 1 பேதுரு 5:7

Cast all your anxiety on Him because he cares for you. 1 Peter 5:7

Download