கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு. சங்கிதம் 55:22

Cast your burden upon the Lord. Psalms 55:22

Download