பயப்படாதே, உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. லூக்கா 1:13

Do not be afraid, your prayer has been heard. Luke 1:13

Download