உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்: நீ என்னுடையவன். ஏசாயா 43:1

Do not fear, for I have redeemed you. Isaiah 43:1

Download