நான் (கர்த்தர்) இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன். அகாய் 2:19

From this day on I will bless you. Haggai 2:19

Download