ஆண்டவர் எனக்குக் கல்விமானின் நாவைத் தந்தருளினார். ஏசாயா 50:4

God hath given me the tongue of the learned. Isaiah 50:4

Download