தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். 1 யோவான் 4:8

God is Love. 1 John 4:8

Download