கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உபகமம் 1:11

He bless you as he promised you. Deuteronomy 1:11

Download