என்னைக் கன்மலையின்மேல் உயர்த்துவார். சங்கீதம் 27:5

He shall set me upon a rock. Psalm 27:5

Download