நான் உங்களைப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். லேவியராகமம் 22:32

I am the Lord who makes you Holy. Leviticus 22:32

Download