நான் உன்னைக் குணமாக்குவேன். 2 ராஜாக்கள் 20:5

I will heal you. 2 Kings 20:5

Download