என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன். ஏசாயா 41:10

 

I will hold you up with my victorious right hand. Isaiah 41:10

 

Download