நீ நடக்கவேண்டிய வழியை உனக்குக் காட்டுவேன். சங்கீதம் 32:8

I will instruct you and teach you in the way you should go. Psalm 32:8

Download