நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடேன். யோவான் 14:18

I will not leave you as orphans. John 14:18

Download