நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம் செய்வேன்.ஏசாயா 41:10

I will strengthen you and help you. Isaiah 41:10

Download