உங்கள் வெட்கத்துக்குப் பதிலாக இரண்டத்தனையாய் பலன் வரும். ஏசாயா 61:7

Instead of your shame you will receive double. Isaiah 61:7

Download