என் கிருபை உனக்குப் போதும். 2 கொரிந்தியர் 12:19

My Grace is sufficient for you. 2 Corinthians 12:9

Download