கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். சங்கீதம் 121:12

My help cometh from the Lord. Psalms 121:2

Download