பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும். 2 கொரிந்தியர் 12:9

My power works best in weakness. 2 Corinthians 12:9

Download