நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். 1 யோவான் 5:4

Our faith is the victory that overcomes the world. 1 John 5:4

Download