கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள். பிலிப்பியர் 4:4

Rejoice in the Lord always. Philippians 4:4

Download