நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு; உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது. நீதிமொழிகள் 23:18

Surely there is a future, and your hope will not be cut off. Proverbs 23:18

Download