கர்த்தருடைய ஆலோசனையே நிலைநிற்கும். நீதிமொழிகள் 19:21

The counsel of the Lord, that shall stand. Proverbs 19:21

Download