ராஜ்யம் கர்த்தருடையது அவர் ஜாதிகளை ஆளுகிறவர். சங்கீதம் 22:28

The kingdom belongs to the Lord; He rules over the nations. Psalm 22:28

Download