கர்த்தர் உன் மேல் பிரியமாயிருக்கிறார். ஏசாயா 62:4

The Lord delighteth in thee. Isaiah 62:4

Download