கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். யாத்திராகமம் 14:14

The Lord will fight for you. Exodus 14:14

Download