கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விலக்குவார். உபாகமம் 7:15

The lord will take away from you all sickness. Deuteronomy 7:15

Download